Бидете безбедни

Зошто е важно да имате противпожарен апарат дома

Има повеќе начини за да ги заштитиме нашите животи и нашите имоти од пожар. Еден од начините е противпожарниот апарат. Во реалноста, на никој не му е важно да има противпожарен апарат. Секогаш постои мислењето дека на нас никогаш не може да ни се случи пожар кој може да ги смени нашите животи засекогаш. Во …

Зошто е важно да имате противпожарен апарат дома Read More »

Општи мерки за заштита од пожар

Мерки за заштита од пожар на работното место И покрај преземањето на сите мерки за заштита од пожар, сепак пожарите му нанесуваат големи материјални штети на општеството. Не е можно да се спроведат такви заштитни мерки кои потполно би ја отстраниле можноста за настанување на пожари. Опасностите за настанување на пожар зависат од карактерот на …

Општи мерки за заштита од пожар Read More »

Причини за настанување на пожарите

Има многу причини за настанување на пожарите, но од досегашната практика ќе се опишат оние причини заради кои најчесто настануваат пожари, а тоа е, пред се, субјективните фактори – човекот, неговото невнимание и негрижа. Запознавајќи се со најчестите причини се сака да се избегне настанувањето на пожарите. Човекот како причинител за настанување на пожар Човековото …

Причини за настанување на пожарите Read More »

Противпожарна превентива

Правни основи на заштита од пожари Заштитата од пожари има големо значење за општествената заедница, па поради тоа таа е прогласена за дејност од општ интерес за Републиката. Оваа област е регулирана со повеќе закони, голем број на подзаконски акти, стандарди, одлуки, општински планови, планови донесени од работни организации, правилници за заштита од пожари и …

Противпожарна превентива Read More »

Мерки за заштита од пожар, спасување и евакуација

Ел. инсталација, апарати и уреди секогаш да се во исправна состојба според позитивните законски прописи, а управителот секој недостаток да го пријави и да го отстрани стручно лице; Во сите објекти ел. инсталација да биде изведена према намената на објектот согласно законските прописи без отстапки; На разводните ел. табли да се постават натписи “ОПАСНО ПО …

Мерки за заштита од пожар, спасување и евакуација Read More »

Противпожарна обука

Во историјата на цивилизацијата еден од главните проблеми кој се провлекува и појавува низ сите епохи е проблемот за заштита на материјалните добра од пожар. Познати се многу случаеви каде што пожарот има уништено цели градови од кои некои никогаш не се обновени. Особени тешки пожари со катастрофални, несогледливи последици се појавувале во средниот век. …

Противпожарна обука Read More »

Средства за гаснење на пожари

Заради гаснење на определени почетни пожари и други помали пожари можат да се користат и прирачни средства за гаснење на пожар како на пр. песок земја, садови со вода и сл. Овие средства се лоцираат на места каде што постои потенцијална опасност за настанување на пожар заради нивна навремена употреба. Гаснењето со овие средства се …

Средства за гаснење на пожари Read More »

Класификација на пожарите

Секое горење не е пожар. Меѓутоа, горење и од најмали размери кое нанесува материјална штета или претставува било каква опасност по животот на луѓето и имотот се вика пожар. Правна обврска е на секој граѓанин да го изгасне пожарот ако тоа може да го стори без опасност за себе или за друг. Ако граѓанинот не …

Класификација на пожарите Read More »

Типови на противпожарни апарати

ПП Апаратите за гаснење на пожар во зависност од видот на средствата за гаснење со кое се наполнети се делат на следните видови: За гаснење со хемиска пена, со ознека Ph За гаснење со воздушна пена, со ознака Pz За гаснење со распрскана вода, со ознака V За гаснење со вода и воздушна пена, со …

Типови на противпожарни апарати Read More »