Автоматски јавувачи на пожар

Автоматски јавувачи на пожар

Автоматските јавувачи на пожар се делат на две групи: конвенционални и адресабилни, во зависност од системот кој се користи. Во секоја од групите постојат јавувачи за термичка, оптичка и комбинирана детекција на пожар.

Термичките јавувачи го детектираат пожарот со достигнување на одредена температура.

Оптичките јавувачи го детектираат пожарот со влез на честички од дим – чад во самиот јавувач.

Комбинираните термичко – оптички јавувачи го детектираат пожарот со исполнување на еден од претходните услови.

Автоматските јавувачи се поставуваат во зависност од просторијата која треба да се заштити според одредени стандарди за заштита од пожар.

Имате потреба од противпожарна опрема?