БИДЕТЕ БЕЗБЕДНИ!

ДЕЛТА МКС

25 години противпожарна заштита!

ДЕЛТА МКС – Скопје е специјализирана компанија во доменот на противпожарна заштита. Како компанија постои од 1998г, и успешно напредува во противпожарната заштита следејќи ги светските технологии, иновации и стандарди.

Компанијата е екипирана со стручен кадар за заштита од пожари – инжинери за заштита од пожари, квалификувани и овластени сервисери за оддржување на противпожарната опрема (ПП-апарати, хидранти, стабилни системи за рано откривање, дојавување и гасење на пожари).

Компанијата ДЕЛТА МКС – Скопје е членка на групацијата за противпожарна заштита.

Нашата професионалност и сериозност ја потврдува и ДЗС при Владата на Р.М. издавајќи ги сите потребни сертификати и овластувања.

Производи

ДЕЛТА МКС – Скопје нуди производи со висок квалитет, следејќи ги светските технологии, иновации и стандарди. Нашата професионалност и сериозност ја потврдува и ДЗС при Владата на Р.М. издавајќи ги сите потребни сертификати и овластувања. 


ПП Апарати

ПП апарати за гасење на пожар со сув прав (Ѕ), јаглерод диоксид (CO2), гас Fm200, гас Fe36, гас Novec.


Хидрантска опрема

Хидрантска опрема за гасење на пожар за (внатрешни и надворешни).


Системи за автоматско откривање на пожар

Системите нудат рана детекција на пожар во објектите.


Системи за автоматско гасење на пожар

При појава на пожар овие системи овозможуваат автоматско гасење на настанатиот пожар.

Единственото место каде што ги добивате перфектните решенија за противпожарна заштита.

Имате потреба од противпожарна опрема?