Услуги

Набавка, транспорт, изведба, продажба и комплетно одржување на:

Противпожарни апарати

Хидрантска опрема

Системи за дојава на пожар со модули за гаснење

Системи за дојава и откривање на опасни материи

Системи за гаснење

Изработка на План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи

Изработка на Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи

Изработка на Правилник за заштита од пожар и експлозии

Имате потреба од противпожарна опрема?