ЗА НАС

ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ ПРОИЗВОДИ

VI

Пронаоѓање на трајно решение е нашата крајна цел!

Од 1998 година, нашиот тим успеа да ги разбере потребите на индустријата и да понуди сигурни производи на пазарот.


ДЕЛТА МКС – Скопје е специјализирана компанија во доменот на противпожарна заштита. Како компанија постои од 1998г, и успешно напредува во противпожарната заштита следејќи ги светските технологии, иновации и стандарди.
Компанијата е екипирана со стручен кадар за заштита од пожари – инжинери за заштита од пожари, квалификувани и овластени сервисери за оддржување на противпожарната опрема (ПП-апарати, хидранти, стабилни системи за рано откривање, дојавување и гасење на пожари).

Компанијата ДЕЛТА МКС – Скопје е членка на групацијата за противпожарна заштита.
Нашата професионалност и сериозност ја потврдува и ДЗС при Владата на Р.М. издавајќи ги сите потребни сертификати и овластувања.

Имате потреба од противпожарна опрема?